مرکز رهیاران پزشکی بازساختی آوند (مپسا)

مرکز رهیاران پزشکی بازساختی آوند(مپسا) به همت قریب به 20 نفر از متخصصین و فعاالن حیطه پزشکی بازساختی کشور که دارای تجربیات متعددی در زمینه طراحی و اجرای مطالعات بالینی و پیش بالینی پزشکی بازساختی تا راه اندازی مراکز خدماتی و ارائه دهنده خدمات بالینی و آزمایشگاهی مرتبط بودند، در سال 1396 در قالب یک شرکت مسئولیت محدود به عنوان اولین شرکت خدمات مشاوره ای و پژوهشی (CRO) پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی در ایران ثبت گردید. بدین ترتیب مرکز مپسا جهت ارائه خدمات برنامه ریزی، مشاوره و اجرای پروژه های تحقیقاتی و صنعتی و مستند سازی مطالعات بالینی و پیش بالینی در راستای توسعه مراکز پزشکی بازساختی شروع به فعالیت نمود.

مأموریت مپسا پر کردن خال موجود در ارائه خدمات بهینه به متقاضیان فعال در حیطه پزشکی بازساختی است. استفاده از متخصصین مجرب، امکانات نرم افزاری روزآمد، روش های کاری منسجم و بهره گیری از دیدگاه مدیریتی بنیانگذاران و مشاوران این مرکز، این مجموعه را به یک مرکز CRO پزشکی بازساختی مورد وثوق مراکز معتبر داخلی تبدیل کرده است.

مأموریت مپسا پر کردن خال موجود در ارائه خدمات بهینه به متقاضیان فعال در حیطه پزشکی بازساختی است. استفاده از متخصصین مجرب، امکانات نرم افزاری روزآمد، روش های کاری منسجم و بهره گیری از دیدگاه مدیریتی بنیانگذاران و مشاوران این مرکز، این مجموعه را به یک مرکز CRO پزشکی بازساختی مورد وثوق مراکز معتبر داخلی تبدیل کرده است.