• بیوسنسورها
  • بیوراکتورها
  • دستگاههای تصویربرداری
  • دستگاه های جراحی سلولی و اندامک ها
  • دستگاه های نمونه برداری
  • سانتریفیوژ
  • هود
  • انکوباتور