دانش امروز همه چیز را تغییر داده و می دهد و اقتصاد بر پایه دانش، جانشین روشهای سنتی تحقیق و بازاریابی شده است. مرکز مپسا، در دوران دگرگونی پرشتاب دانش امروز و پر هزینه بودن و زمان بر بودن فرآیند ها، خدمات خود را بر پایه تغییر این فرایند ها با نظر بر بازار و امکان سنجی فرآیند ها بنا نموده و نیروی خود را در حیطه ای که اغلب به دست فراموشی سپرده شده متمرکز نموده است.

مشاوره مدل های توسعه فناوری

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.

مشاوره و راهبری تجاری سازی فناوری

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.

طراحی، مشاوره و اجرای مطالعات پیش بالینی و بالینی

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.

مشاوره، مستند سازی و ثبت محصوالت در سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.

مشاوره و جذب سرمایه گذار

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.

مشاوره و نگارش طرح های دریافت تسهیلات

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.

مشاوره و تدوین امکان سنجی (FS) و برنامه بازار (BP)

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.

مشاوره و معرفی جهت استقرار در مراکز رشد و شتاب دهنده ها

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.

طراحی، مشاوره و راه اندازی مراکز سلول درمانی

توضیحات بیشتر به زودی در سایت قرار داده میشود تا آن زمان به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم.