برنامه ریزی

  • ارائه خدمات مشاوره جهت طراحی مطالعات آزمایشگاهی، پیش بالینی و بالینی
  • راه اندازی مراکز اجرای طرحهای تحقیقاتی: انتخاب مرکز مورد نظر، انتخاب پژوهشگران و برپایی نشست اولیه با آنها، آموزش پرسنل
  • مشاوره علمی موارد مربوط به پرونده محصول جدید
  • برنامه ریزی و مدیریت پژوهش های ترجمانی
  • برنامه ریزی بودجه و مدیریت قراردادهای پژوهشی
  •  تهیه جدول زمان بندی جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی
  • ارزیابی و تایید نهایی مراکز اجرای کارآزمایی های بالینی (ارزیابی حضوری قبل از شروع مطالعه و امکان سنجی مرکز) در همکاری با مدیریت بالینی پروژه