1. پیاده سازی و اجرا


  مدیریت طرح های تحقیقاتی پیش بالینی و  بالینی

 2. نگارش متون علمی پزشکی

 3. گزارش مطالعات بالینی

 4.  مدیریت محل اجرای مطالعه و نظارت بر آن

 5.  مدیریت داده

 6. مدیریت کیفیت

 7. ممیزی و بازرسی

 


1.مدیریت طرح های تحقیقاتی پیش بالینی و بالینی

 • برنامه ریزی پروژه
 • نظارت بر روند اجرای پروژه
 • تهیه جدول زمان بندی
 • مدیریت بودجه
 • پرونده اصلی مطالعه (TMF)
 • کوردیناسیون مطالعه
 • دستیاران پژوهش
 • گزارش پیشرفت پروژه
 • نظارت پزشکی بر مطالعات بالینی و گزارش عوارض جانبی

2.گزارش مطالعات بالینی

 • دسته بندی قانونی مطالعات بالینی
 • درخواست شروع مطالعات بالینی ملی و چند مرکزی
 • ارتباط با مراجع قانونی مربوطه (سازمان غذا و دارو، معاونت درمان و دفتر ارزیابی تکنولوژی)
 • تهیه فرم های لازم جهت ارائه به کمیته اخلاق و شورای علمی
 • تهیه فرم های لازم جهت ارائه به مراجع نظارتی
 • مدیریت تغییرات مربوط به پروتکل و پروپوزال
 • ارتباط با شرکت های بیمه
 • تهیه گزارشهای مربوط به ایمنی روش درمانی مورد مطالعه
 • ثبت مطالعات بالینی

3.مدیریت داده

 • ارتقاء CRF (Case Report Forms) های اختصاصی مطالعه
 • تصادفی سازی
 • آموزش و پشتیبانی علمی پژوهشگران
 • اعتبار سنجی داده ها
 • مدیریت پرسش و پاسخ های مربوط به مطالعه
 • مدیریت اخذ داده ها از پایگاه داده مطالعه
 • تهیه نتایج مطالعه برای گزارش اولیه و نهایی

4.نگارش متون علمی پزشکی

 • نگارش پروتکل، پرونده اطلاعات بیمار و رضایت نامه
 • نگارش برنامه نظارت، برنامه ایمنی و برنامه مدیریت
 • نگارش مقالات
 • تهیه CRF
 • افق نگاری و ارزیابی تکنولوژی سلامت محصول
 • نگارش Common Technical Document) CTD

5. مدیریت محل اجرای مطالعه و نظارت بر آن

 • آماده سازی محل اجرای مطالعه جهت بازدید مراجع نظارتی (تهیه مستندات لازم، رعایت شرایط استاندارد و غیره)
 • تهیه مستندات مربوط به محل اجرای مطالعه (پرونده اصلی محصول)
 • بازدید حضوری اولیه جهت راه اندازی مرکز اجرای مطالعه
 •  نظارت مقطعی با توجه به برنامه از پیش نگارش شده نظارت
 • پشتیبانی و ارتباط با سایت در طول انجام مطالعه به لحاظ مدیریتی
 •  بررسی CRF ها به لحاظ یکسان بودن الگوی ثبت داده ها
 • نظارت بر روند ورود بیماران به مطالعه و رعایت شدن معیارهای ورود و خروج
 •  پایان دادن سایت مطالعه

6.مدیریت کیفیت

 • مدیریت کیفیت داخلی
 • پیاده سازی ممیزی (بازدید از محل اجرای مطالعه)
 • پشتیبانی هنگام بازرسی
 • پیاده سازی قوانین سازمان غذا و دارو و معاونت درمان در حین اجرای مطالعه