برنامه ریزی
پیاده سازی و اجرا

خدمات مپسا

 

  • طراحی مطالعات از ایده تا محصول

  • مشاوره و اجرای مطالعات آزمایشگاهی

  • مشاوره و اجرای مطالعات پیش بالینی

  • مشاوره و اجرای کارآزمایی های بالینی

  • مشاوره، طراحی و تجهیز آزمایشگاههای سلولی و مراکز درمانی

  • تهیه مدارک و مستندات مربوط به طرح های پژوهشی شامل GxP (GLP، GMP، GCP، GDP)، RFP, Protocol, CTD, CRF, Consent forms, HTA reports، Monitoring, Audit, Inspection

  • ارائه خدمات مطابق با قوانین و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، EMA و FDA

counter