با تشکر از ثبت نام شما در cell plus

برای کامل شدن ثبت نام شما در این برنامه باید هزینه آن را از یکی از دو راه زیر انجام دهید.

هزینه به صورت آزاد: 390 هزار تومان

هزینه برای دانشجویان: 290 هزار تومان

هزینه برای اعضای شبکه دانشجویی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 190 هزار تومان ثبت نام اعضای جدید

  • استفاده از کارت به کارت

شماره حساب: 3878100136052972

شماره کارت: 5022297000069869

شماره شبا: IR 810570038781013605297102

در صورت پرداخت هزینه از روش کارت به کارت پرداخت خود را به شرکت اطلاع دهید

حساب بانک پاسارگاد به نام مرکز رهیاران پزشکی بازساختی آوند

  • استفاده از درگاه بانکی