مرکز رهیاران پزشکی بازساختی آوند (مپسا)

مرکز رهیاران پزشکی بازساختی آوند(مپسا) به همت قریب به 20 نفر از متخصصین و فعاالن حیطه پزشکی بازساختی کشور که دارای تجربیات متعددی در زمینه طراحی و اجرای مطالعات بالینی و پیش بالینی پزشکی بازساختی تا راه اندازی مراکز خدماتی و ارائه دهنده خدمات بالینی و آزمایشگاهی مرتبط بودند، در سال 1396 در قالب یک شرکت مسئولیت محدود به عنوان اولین شرکت خدمات مشاوره ای و پژوهشی (CRO) پزشکی بازساختی و سلولهای بنیادی در ایران ثبت گردید. بدین ترتیب مرکز مپسا جهت ارائه خدمات برنامه ریزی، مشاوره و اجرای پروژه های تحقیقاتی و صنعتی و مستند سازی مطالعات بالینی و پیش بالینی در راستای توسعه مراکز پزشکی بازساختی شروع به فعالیت نمود.

مأموریت مپسا پر کردن خال موجود در ارائه خدمات بهینه به متقاضیان فعال در حیطه پزشکی بازساختی است. استفاده از متخصصین مجرب، امکانات نرم افزاری روزآمد، روش های کاری منسجم و بهره گیری از دیدگاه مدیریتی بنیانگذاران و مشاوران این مرکز، این مجموعه را به یک مرکز CRO پزشکی بازساختی مورد وثوق مراکز معتبر داخلی تبدیل کرده است.

مأموریت مپسا پر کردن خال موجود در ارائه خدمات بهینه به متقاضیان فعال در حیطه پزشکی بازساختی است. استفاده از متخصصین مجرب، امکانات نرم افزاری روزآمد، روش های کاری منسجم و بهره گیری از دیدگاه مدیریتی بنیانگذاران و مشاوران این مرکز، این مجموعه را به یک مرکز CRO پزشکی بازساختی مورد وثوق مراکز معتبر داخلی تبدیل کرده است.

نقش CRO در صنایع دارویی و بیوتکنولوژی
نقش Contract Research Organization)  CRO) مراکز امروزه موثری در توسعه و پیشرفت صنایع دارویی به عهده دارند. CRO ها مطالعات پیش بالیینی و بالینی را به درستی اجرا می کنند، خدمات پشتیبانی تحقیقاتی به صنایع دارویی، بیوتکنولوژی و صنایع تجهیزات پزشکی ارائه می دهند و همچنین موسسات دولتی، بنیادها و دانشگاه ها را پشتیبانی می کنند. از آنجایی که شرکت های داروسازی و پزشکی با فشارهای اقتصادی زیادی در صنعت دارو روبرو هستند به دنبال راه هایی برای کاهش هزینه بدون از دست دادن سود دریافتی هستند. برون سپاری فرآیندهای پژوهشی، مدیریت مطالعات پیش بالینی و بالینی، تدوین مستندات قانونی و دریافت مجوزها راهی برای این شرکت ها است که هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، و در نتیجه به آنها کمک می کند که قیمت محصول را کاهش دهند. بدون مراکز CRO ،پیگیری تصویب یک محصول بسیار وقت گیر و پر هزینه است. وجود مراکز CRO خروجی را برای شرکت ها بسیار مقرون به صرفه تر می نمایند و به شرکت ها این امکان را می دهد که بدون استخدام نیروی انسانی با صرف هزینه کمتر بهترین نتیجه را دریافت کنند. در حال حاضر، توسعه صنعت و پیشرفت در حوزه علم و فناوری و نیاز بازار، به رویکرد های جدیدی نیاز دارد که بتواند همگام با سرعت توسعه فناوریها گام بر دارد.

در همین راستا کاهش هزینه های فرایند تولید تا محصول با حضور شبکه ای از متخصصین در قالب CRO ها می تواند نقش به سزایی در تسریع
فعالیتهای شرکت های دانش بنیان و کاهش هزینه های آن داشته باشد.
تاریخچه شرکت های خدمات مشاوره ای و پژوهشی (CRO) به سال 1970 بر می گردد. این شرکتها برای ارائه خدمات مدیریت داده ها، نظارت بر

مطالعات بالینی و تجزیه و تحلیل آمار زیستی ظهور کردند. تا آن زمان این مراکز با وجود نگرانی های کیفی و عدم وجود تخصص مرتبط به آن به عنوان شرکای استراتژیک کمپانی های دارویی شناخته نمی شدند. کمپانی های دارویی در دهه 02 میالدی به دنبال افزایش هزینه های توسعه و با هدف افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در مسیر توسعه محصول به همکاری با شرکت های مشاور پژوهشی روی آوردند. بدین ترتیب در دو دهه اخیر شرکت های مشاور پژوهشی به عنصر جدایی ناپذیر در روند کشف و توسعه داروها، محصوالت و تجهیزات پزشکی تبدیل شده اند. در صنعت داروسازی، افزایش هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تولید محصول منجر به تغییر رویکرد به واحدهای تحقیق و توسعه گردید. این موارد منجر به افزایش برون سپاری بسیاری از امور مربوطه و همکاری های استراتژیک با مجموعه های
مشاوره پژوهشی (CRO) شده است. در دوران فعلی، که نه آن شکل صرفا سنتی در شبکه توزیع حاکم است و نه هنوز به دنیای بالغ و تکامل یافته اینترنتی رسیدهایم، به چه صورت باید رفتار کنیم؟ با بهره بردن از نیروهای متخصص همانند CRO ها می توان با کاهش هزینه ها در فرایند ایده تا محصول کاری فراگیر و جامع انجام داد. در دو دهه اخیر با پیشرفت فناوری و ظهور شرکت های نوپا و دانش بنیان و تحوالت دنیای اقتصاد، نقش این شرکت ها در ایجاد اشتغال و ارزآوری تا جایی پیشرفت کرده که دولت ها تالش دارند با ایجاد فضای کار به این شرکت ها بخشی از اهداف اقتصادی خود را از این طریق تحقق بخشند. در واقع شرکت های دانش بنیان به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی، تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده تشکیل می شود. اما شرکتهای دانش بنیان نوپا که اولین سطح از شرکتهای دانش بنیان از نظر استطاعت مالی محسوب میشوند، به دلیل تشکیل شدن از افراد آکادمیک که به تازگی پا به عرصه صنعت گذاشتهاند، نیازمند حمایت بیشتری جهت تجاری شدن محصوالت و خدمات هستند. اینگونه شرکتها، استارت آپ هایی هستند که عمدتاً بر پایه ایده محوری تشکیل شدهاند و میزان ریسک اینگونه شرکت ها به نسبت بیشتر بودن مزیتهای ایده نو، بیشتر هم هستند. بنابراین، اهمیت مدیریت پروژه، پیوسته رو به افزایش است. شرکتهای CRO ،با کمک به فرآیند ایده تا محصول می توانند راهبری الزم را انجام دهند و با ایجاد سازگاری و انطباق در یک محیط رقابتی، مجموعه ای از خدمات را فرآهم آورند که بین نیازهای تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعادل ایجاد کند.