1-ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی برگزار می کند:

سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 

 

2-مرکز مپسا با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی برگزار می کند:

 سومین رویداد استارتاپی در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی